یه "فلج قطع نخاعى" از خواب که بیدار میشه منتظره :: پانیذ


یه "فلج قطع نخاعى" از خواب که بیدار میشه منتظره

درخواست حذف این مطلب

یه "فلج قطع نخاعى" از خواب که بیدار میشه منتظره یک نفر بیدار بشه، با خج ببرتش دستشویى و و کاراى دیگه شو انجام بده...

میدونى آرزوش چیه؟ فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده...

یه "ن نا" از خواب که بیدار میشه، روشنایى رو نمیبینه، خورشید و نمیبینه،صبح رو نمیبینه.

میدونى آرزوش چیه؟ فقط یکبار فقط یک روز بتونه نزدیکان و عزیزاش و آسمون و زندگى رو با چشماش ببینه...

یه بیمار "سرطانى" دلش میخواد خوب بشه و بدون شیمى درمانى و مسکن هاى قوى زندگى کنه و درد نکشه...

یه "کر و لال" آرزوشه بشنوه و بتونه با زبونش حرف بزنه...

یه "بیمار تنفسى" دلش میخواد امروز رو بتونه بدون کپسول ا یژن نفس بکشه...

یه معتاد در عذاب آرزوى بیست و چهار ساعت پاکى رو داره...

الآن مشکلت چیه دوست من؟

دستتو ببر بالا و از ته قلبت شکرگزارى کن
که از قدیم گفتن
شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند

با تمام وجودت از نعمتایى که خدا بهت داده استفاده کن.

تو خیلى خیلى خوشبختى، غر نزن، ناشکرى نکن.

ﺧﺪﺍﺎ!
ﺑﻪ ﺁﻧﻪ ﻪ ﺩﺍﺩ ﺗﺸﺮ!
ﺑﻪ ﺁﻧﻪ ﻪ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﻔﺮ!
ﺑﻪ ﺁﻧﻪ ﻪ ﺮﻓﺘ ﺗﺬﺮ!
ﻪ:
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﻧﻌﻤﺖ!
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺣﻤﺖ!
ﻭ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺕ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﺳﺖ!